POLÍTICA DE PRIVACITAT

Dades de l’Responsable
En compliment del que disposa el Reglament General de Protecció de Dades (EU) 2016/679 i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia dels drets digitals (en endavant “LOPDGDD”) , i Llei 34/2002 de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, i restant normativa d’aplicació, l’informem que el responsable de les dades personals tractades en el Lloc Web www.farmaciaautet.com és :

Raó social: Assumpta Autet Gubieras (A L’Empresa),
Direcció: C/ Carrer de la Font, 15 – Manlleu 08560, Barcelona
N.I.F: 33937729X
Telèfon: 938507789
Correu electrònic: farmaciaautet@gmail.com

En l’Empresa ens comprometem a conservar la informació que ens faciliti en la més estricta confidencialitat evitant accessos no autoritzats, manipulació d’informació, la pèrdua, destrucció o robatori d’informació. Per a això, aplicarem les mesures de seguretat que estableix la normativa d’aplicació i totes aquelles que els nostres recursos i la tecnologia moderna ens permeti. Tingueu en compte que, en molts casos, és indispensable que faciliti la informació que li demanem per poder gaudir dels beneficis de la nostra web.

objecte
La present Política de Privacitat té per objecte informar sobre com tractem les seves Dades Personals. Si vostè no està d’acord amb els termes continguts en aquesta Política i no accepta els mateixos en el seu procés de registre, no podrà seguir endavant amb l’ús i accés a la web. Si té alguna consulta respecte a l’contingut pot contactar-nos al correu electrònic indicat a l’encapçalament.

Àmbit d’aplicació
La present Política s’aplica a tots els Usuaris que utilitzin els serveis de la nostra pàgina web, amb independència de el lloc i el moment en què operin.

Dades que sol·licitem als nostres Usuaris
Al lloc web podríem demanar-li informació bàsica o dades identificatives a través del nostre formulari de contacte, com pot ser el seu nom complet, adreça, telèfon, deixant un espai perquè ens remeti la seva consulta, sol·licitud queixa o suggeriment amb text lliure. Podrem, a més, tractar dades obtingudes a través de les cookies, el que podrà consultar amb més detall a la nostra Política de Galetes.

Finalitat i Legitimació de l’tractament
A continuació es descriuen les finalitats per a les quals li sol·licitem o demanem automàticament la informació, en atenció als diferents canals a través dels quals els usuaris han facilitat les seves dades de caràcter personal, així com la legitimació per a cada un dels tractaments necessaris per a complir aquestes finalitats:

Gestionar adequadament la pàgina web i vetllar per la seguretat dels nostres usuaris.
Legitimat per l’interès legítim de l’responsable en oferir un servei segur als usuaris.
Facilitar la navegació i orientar-la a les seves preferències, d’acord amb la política de cookies.
Legitimat per la seva consentiment a l’acceptar expressament l’ús de galetes.
Comprovar en determinats casos la veracitat de les seves informacions.
Legitimat per l’interès legítim de l’responsable en oferir un servei segur als usuaris.
Contestar les seves consultes, sol·licituds o peticions realitzades a través del formulari habilitat a l’efecte, i gestionar el servei sol·licitat atenent la seva petició.
Legitimat per la seva consentiment exprés.
La recepció, si escau, de currículum vitae per part de demandants d’ocupació interessats a través dels canals habilitats.
Legitimat per la seva consentiment exprés.
Realitzar accions de màrqueting, enviar missatges promocionals, en funció de les seves preferències de comunicació, avisar sobre esdeveniments, ofertes i activitats que li puguin interessar.
Legitimat per la seva consentiment exprés.
Conservació de les Dades
Les dades personals es conservaran durant el període de temps necessari per complir amb les finalitats per a les quals es van demanar, i, en tot cas, durant els terminis legalment establerts.

Comunicació de Dades
No es cediran dades de caràcter personal a tercers, excepte obligació legal. Tampoc es realitzen transferències internacionals de dades a tercers països.

Drets dels Usuaris
La LOPDGDD i el RGPD recullen una sèrie de drets en favor de les persones les dades personals són tractats. Tots els drets esmentats a continuació, podrà exercitar-los remetent la seva sol·licitud per correu electrònic segons s’indica en l’apartat 1, acompanyant còpia del seu document d’identitat. El termini màxim per resoldre és el d’un mes a comptar de la recepció de la seva sol·licitud. Recordeu que podríem sol·licitar-li informació addicional per comprovar la seva identitat abans de procedir amb la seva sol·licitud.

Dret d’accés:
El dret d’accés permet a l’usuari conèixer i obtenir gratuïtament informació sobre les seves dades de caràcter personal sotmeses a tractament. Podrà sol·licitar-nos que li indiquem la informació que cons